هم اکنون مشکل شبکه وجود ندارد

وضعیت سرور

جدول زیر وضعیت سرور ما را نشان میدهد. شما میتوانید در صورت قطع بودن سرویسی آن را چک کنید .

نام سرور HTTP FTP POP3 Server Status پایداری
Baduy Server
Batak Server
Bugis WH
Kaili, Server
Minahasa
Server Asmat WH
Sunda Server